close
تبلیغات در اینترنت
نمونه کارنامه و رتبه های کارشناسی ارشد 90 عمران
loading...

reference

برای مشاهده رتبه های کارشناسی ارشد عمران دولتی به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.    رتبه دانشگاه یا موسسه قبولی گرایش قبولی دوره قبولی 1 دانشگاه شریف سازه روزانه 2 دانشگاه شریف سازه روزانه 3 دانشگاه شریف سازه روزانه 4 دانشگاه شریف سازه روزانه 6 دانشگاه شریف سازه روزانه 8 دانشگاه شریف زلزله روزانه 10 دانشگاه شریف سازه روزانه 13 دانشگاه شریف خاک و پی روزانه 17 دانشگاه تهران مدیریت و ساخت روزانه 20 دانشگاه شریف سازه روزانه 26 دانشگاه شریف خاک و پی روزانه 30 دانشگاه تهران مدیریت و ساخت روزانه…

نمونه کارنامه و رتبه های کارشناسی ارشد 90 عمران

برای مشاهده رتبه های کارشناسی ارشد عمران دولتی به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

 

 

رتبه

دانشگاه یا موسسه قبولی

گرایش قبولی

دوره قبولی

1

دانشگاه شریف

سازه

روزانه

2

دانشگاه شریف

سازه

روزانه

3

دانشگاه شریف

سازه

روزانه

4

دانشگاه شریف

سازه

روزانه

6

دانشگاه شریف

سازه

روزانه

8

دانشگاه شریف

زلزله

روزانه

10

دانشگاه شریف

سازه

روزانه

13

دانشگاه شریف

خاک و پی

روزانه

17

دانشگاه تهران

مدیریت و ساخت

روزانه

20

دانشگاه شریف

سازه

روزانه

26

دانشگاه شریف

خاک و پی

روزانه

30

دانشگاه تهران

مدیریت و ساخت

روزانه

35

دانشگاه شریف

خاک و پی

روزانه

37

دانشگاه شریف

سازه

روزانه

40

دانشگاه تهران

مدیریت و ساخت

روزانه

42

دانشگاه تهران

مدیریت و ساخت

روزانه

43

دانشگاه شریف

مدیریت و ساخت

روزانه

46

دانشگاه شریف

راه و ترابری

روزانه

48

دانشگاه تهران

مدیریت و ساخت

روزانه

60

دانشگاه شریف

خاک و پی

روزانه

حدود 65

دانشگاه شریف

زلزله

روزانه

66

دانشگاه شریف

سازه

روزانه

68

دانشگاه تهران

مدیریت و ساخت

شبانه

80

دانشگاه تهران

سازه

روزانه

81

دانشگاه شریف

خاک و پی

روزانه

83

دانشگاه شریف

سازه

روزانه

حدود 90

دانشگاه تهران

زلزله

روزانه

101

دانشگاه امیرکبیر

مدیریت و ساخت

روزانه

103

دانشگاه تهران

خاک و پی

روزانه

113

دانشگاه تهران

سازه

روزانه

116

دانشگاه شریف

زلزله

روزانه

119

دانشگاه تهران

خاک و پی

روزانه

125

دانشگاه شریف

سازه

شبانه

128

دانشگاه شریف

سازه ( رتبه اولی )

روزانه

130

دانشگاه امیرکبیر

مدیریت و ساخت

روزانه

 

رتبه

دانشگاه یا موسسه قبولی

گرایش قبولی

دوره قبولی

131

دانشگاه شریف

محیط زیست

روزانه

135

دانشگاه شریف

سازه

شبانه

140

دانشگاه تهران

زلزله

روزانه

حدود 140

دانشگاه شریف

حمل و نقل

روزانه

150

دانشگاه تهران

مدیریت و ساخت

شبانه

حدود 150

دانشگاه امیرکبیر

مدیریت و ساخت

روزانه

156

دانشگاه امیرکبیر

سازه

روزانه

162

دانشگاه امیرکبیر

خاک و پی

روزانه

170

دانشگاه تهران

زلزله

روزانه

180

دانشگاه علم و صنعت

مدیریت و ساخت

روزانه

200

دانشگاه تهران

خاک و پی

شبانه

203

دانشگاه تهران

سازه های دریایی

روزانه

205

دانشگاه امیرکبیر

زلزله

روزانه

207

دانشگاه امیرکبیر

سازه

روزانه

216

دانشگاه شریف

سازه

شبانه

225

دانشگاه تهران

راه و ترابری

روزانه

226

دانشگاه امیرکبیر

خاک و پی

روزانه

230

دانشگاه علم و صنعت

زلزله

روزانه

حدود 230

دانشگاه امیرکبیر

زلزله

روزانه

240

دانشگاه تهران

راه و ترابری

روزانه

243

دانشگاه شریف

حمل و نقل

روزانه

250

دانشگاه شریف

محیط زیست

روزانه

258

دانشگاه علم و صنعت

سازه

روزانه

260

دانشگاه علم و صنعت

سازه های دریایی

روزانه

حدود 260

دانشگاه امیرکبیر

خاک و پی

روزانه

270

دانشگاه امیرکبیر

خاک و پی

روزانه

حدود 270

دانشگاه صنعتی اصفهان

سازه

روزانه

274

دانشگاه تهران

زلزله

شبانه

287

دانشگاه تهران

زلزله

شبانه

298

دانشگاه تهران

سازه های هیدرولیکی

روزانه

حدود 298

دانشگاه شریف

حمل و نقل

روزانه

300

دانشگاه شریف

مدیریت و ساخت ( رتبه اولی )

روزانه

306

دانشگاه علم و صنعت

مدیریت و ساخت

روزانه

313

دانشگاه شریف

محیط زیست

روزانه

315

دانشگاه علم و صنعت

زلزله

روزانه

 

رتبه

دانشگاه یا موسسه قبولی

گرایش قبولی

دوره قبولی

325

دانشگاه علم و صنعت

زلزله

روزانه

حدود 350

دانشگاه امیرکبیر

راه و ترابری

روزانه

353

دانشگاه علم و صنعت

خاک و پی

روزانه

360

دانشگاه تهران

سازه های دریایی

شبانه

370

دانشگاه امیرکبیر

راه و ترابری

روزانه

375

دانشگاه علم و صنعت

زلزله

روزانه

377

دانشگاه تربیت مدرس

خاک و پی

روزانه

380

دانشگاه امیرکبیر

سازه

شبانه

394

دانشگاه امیرکبیر

سازه

شبانه

حدود 400

دانشگاه امیرکبیر

خاک و پی

شبانه

423

دانشگاه فردوسی مشهد

سازه

روزانه

424

دانشگاه علم و صنعت

سازه های دریایی

روزانه

445

دانشگاه شریف

محیط زیست

روزانه

457

دانشگاه خواجه نصیر

سازه

روزانه

466

دانشگاه تهران

راه و ترابری

شبانه

480

دانشگاه امیرکبیر

سازه

شبانه

حدود 480

دانشگاه علم و صنعت

راه و ترابری

روزانه

494

دانشگاه شریف

مهندسی آب

روزانه

497

دانشگاه خواجه نصیر

سازه

روزانه

498

دانشگاه امیرکبیر

سازه

شبانه

500

دانشگاه امیرکبیر

سازه

شبانه

504

دانشگاه امیرکبیر

زلزله

شبانه

505

دانشگاه تهران

مهندسی آب

روزانه

520

دانشگاه تربیت مدرس

راه و ترابری

روزانه

530

دانشگاه شیراز

سازه

روزانه

538

دانشگاه خواجه نصیر

خاک و پی

روزانه

540

دانشگاه شریف

محیط زیست

روزانه

548

دانشگاه خواجه نصیر

زلزله

روزانه

550

دانشگاه تربیت مدرس

راه و ترابری

روزانه

حدود 550

دانشگاه خواجه نصیر

سازه

روزانه

551

دانشگاه تربیت مدرس

راه و ترابری

روزانه

560

دانشگاه خواجه نصیر

سازه

شبانه

600

دانشگاه علم و صنعت

راه و ترابری

روزانه

حدود 600

دانشگاه شریف

مهندسی آب

شبانه

631

دانشگاه تربیت مدرس

سازه های هیدرولیکی

روزانه

 

رتبه

دانشگاه یا موسسه قبولی

گرایش قبولی

دوره قبولی

650

دانشگاه شیراز

خاک و پی

روزانه

حدود 650

دانشگاه صنعتی اصفهان

خاک و پی

روزانه

665

دانشگاه شریف

خاک و پی ( آموزش محور )

شبانه

675

دانشگاه شیراز

سازه

روزانه

679

دانشگاه صنعتی اصفهان

سازه

روزانه

680

پژوهشگاه زلزله

زلزله

روزانه

690

دانشگاه خواجه نصیر

خاک و پی

روزانه

حدود 690

دانشگاه علم و صنعت

سازه های دریایی

روزانه

حدود 700

دانشگاه تهران

مهندسی آب

شبانه

703

دانشگاه خواجه نصیر

راه و ترابری

روزانه

705

دانشگاه شریف

حمل و نقل

روزانه

711

دانشگاه صنعتی اصفهان

راه و ترابری

روزانه

712

دانشگاه تربیت مدرس

سازه های دریایی

روزانه

713

دانشگاه شریف

محیط زیست

شبانه

735

دانشگاه صنعتی اصفهان

سازه

روزانه

742

دانشگاه تهران

محیط زیست

شبانه

766

دانشگاه تبریز

سازه

روزانه

770

دانشگاه خواجه نصیر

راه و ترابری

شبانه

771

دانشگاه امیرکبیر

مدیریت و ساخت ( رتبه اولی )

شبانه

790

دانشگاه علم و صنعت

حمل و نقل

شبانه

حدود 790

دانشگاه شیراز

خاک و پی

روزانه

802

دانشگاه صنعتی اصفهان

سازه

شبانه

830

دانشگاه خواجه نصیر

سازه های دریایی

روزانه

حدود 830

دانشگاه علم و صنعت

محیط زیست

روزانه

850

دانشگاه صنعتی اصفهان

خاک و پی

روزانه

870

دانشگاه فردوسی مشهد

سازه

روزانه

880

دانشگاه خواجه نصیر

سازه های دریایی

روزانه

890

دانشگاه فردوسی مشهد

سازه

روزانه

900

دانشگاه تبریز

سازه

روزانه

901

دانشگاه اصفهان

سازه

روزانه

908

دانشگاه علم و صنعت

محیط زیست

روزانه

932

دانشگاه تربیت مدرس

مهندسی آب

روزانه

970

دانشگاه فردوسی مشهد

سازه

روزانه

980

دانشگاه اصفهان

سازه

روزانه

حدود 980

دانشگاه زنجان

سازه

روزانه

 

رتبه

دانشگاه یا موسسه قبولی

گرایش قبولی

دوره قبولی

1000

دانشگاه شریف

راه و ترابری ( رتبه اولی )

روزانه

1009

دانشگاه شیراز

سازه

شبانه

1021

دانشگاه عباسپور

زلزله

روزانه

1032

دانشگاه امیرکبیر

مهندسی آب

شبانه

1047

دانشگاه تبریز

خاک و پی

روزانه

1090

دانشگاه قزوین

سازه

شبانه

1095

دانشگاه خلیج فارس بوشهر

خاک و پی

روزانه

1100

دانشگاه بوعلی همدان

خاک و پی

روزانه

حدود 1100

دانشگاه خواجه نصیر

مهندسی آب

شبانه

حدود 1100

دانشگاه علم و صنعت

راه آهن

روزانه

حدود 1100

دانشگاه تهران

محیط زیست

روزانه

1140

دانشگاه عباسپور

خاک و پی

روزانه

1150

دانشگاه خواجه نصیر

محیط زیست

روزانه

1164

دانشگاه سمنان

سازه

روزانه

1188

دانشگاه تبریز

سازه های هیدرولیکی

روزانه

1200

دانشگاه فردوسی مشهد

مهندسی آب

روزانه

حدود 1200

دانشگاه صنعتی شاهرود

سازه

روزانه

1258

دانشگاه تربیت معلم

خاک و پی

روزانه

1261

دانشگاه صنعتی اصفهان

مهندسی آب

روزانه

1278

دانشگاه تربیت معلم

خاک و پی

روزانه

1292

دانشگاه یزد

سازه

روزانه

1293

دانشگاه گیلان

سازه

روزانه

1300

دانشگاه عباسپور

مهندسی آب

روزانه

حدود 1300

دانشگاه سمنان

سازه

روزانه

حدود 1300

دانشگاه صنعتی اصفهان

محیط زیست

روزانه

1305

دانشگاه چمران اهواز

سازه

شبانه

حدود 1350

دانشگاه گیلان

سازه

روزانه

1374

دانشگاه شیراز

محیط زیست

روزانه

1393

دانشگاه ارومیه

سازه

روزانه

1400

دانشگاه بوعلی همدان

خاک و پی

روزانه

حدود 1400

دانشگاه سهند تبریز

سازه

روزانه

حدود 1400

دانشگاه سمنان

سازه

روزانه

حدود 1400

دانشگاه صنعتی شاهرود

سازه

روزانه

1430

دانشگاه بوعلی همدان

سازه

شبانه

1433

دانشگاه بابل

خاک و پی

شبانه

 

رتبه

دانشگاه یا موسسه قبولی

گرایش قبولی

دوره قبولی

1440

دانشگاه چمران اهواز

سازه

روزانه

حدود 1440

دانشگاه اصفهان

سازه ( رتبه اولی )

روزانه ( آموزش محور)

1450

دانشگاه تربیت معلم

خاک و پی

روزانه

1493

دانشگاه زنجان

سازه

روزانه

1500

دانشگاه عباسپور

مهندسی آب

روزانه

حدود 1500

دانشگاه تهران

محیط زیست

شبانه

حدود 1500

دانشگاه ارومیه

خاک و پی

روزانه

1511

دانشگاه سمنان

سازه

روزانه

1550

دانشگاه تهران

محیط زیست

روزانه

1560

دانشگاه اصفهان

حمل و نقل

روزانه

1580

دانشگاه تبریز

سازه

شبانه

1600

دانشگاه بوعلی همدان

خاک و پی

شبانه

حدود 1600

دانشگاه تربیت معلم تبریز

سازه

روزانه

حدود 1600

دانشگاه باهنر کرمان

سازه

روزانه

حدود 1600

دانشگاه سیستان و بلوچستان

سازه های هیدرولیکی

روزانه

حدود 1600

دانشگاه عباسپور

مهندسی آب

روزانه

حدود 1610

دانشگاه هرمزگان

سازه های دریایی

روزانه

1670

دانشگاه سمنان

سازه

روزانه

1690

دانشگاه رازی کرمانشاه

سازه

روزانه

1700

دانشگاه زنجان

سازه

شبانه

حدود 1700

دانشگاه عباسپور

مهندسی آب

روزانه

حدود 1700

دانشگاه سمنان

سازه های هیدرولیکی

روزانه

1727

دانشگاه خلیج فارس بوشهر

سازه

روزانه

1770

دانشگاه گیلان

راه و ترابری

شبانه

1794

دانشگاه باهنر کرمان

خاک و پی

روزانه

1800

دانشگاه باهنر کرمان

خاک و پی

روزانه

حدود 1800

دانشگاه سمنان

سازه

شبانه

حدود 1800

دانشگاه علم و صنعت

مدیریت و ساخت ( رتبه اولی )

روزانه

1814

دانشگاه بابل

راه و ترابری

شبانه

1833

دانشگاه تبریز

سازه های هیدرولیکی

شبانه

1850

دانشگاه ملایر

سازه

روزانه

1900

دانشگاه تفرش

سازه

شبانه

حدود 1900

دانشگاه رازی کرمانشاه

سازه

روزانه

1952

دانشگاه بوعلی همدان

خاک و پی

شبانه

1966

دانشگاه صنعتی اصفهان

مهندسی آب

شبانه

 

رتبه

دانشگاه یا موسسه قبولی

گرایش قبولی

دوره قبولی

1974

دانشگاه هرمزگان

سازه

روزانه

1982

دانشگاه ارومیه

زلزله

روزانه

2000

دانشگاه سمنان

سازه

شبانه

2013

دانشگاه هرمزگان

سازه

روزانه

2063

دانشگاه عباسپور

مهندسی رودخانه

روزانه

2065

دانشگاه بوشهر

خاک و پی

روزانه

2164

دانشگاه اردبیل

زلزله

روزانه

2167

دانشگاه اردبیل

زلزله

روزانه

2190

دانشگاه ارومیه

سازه های هیدرولیکی

روزانه

2245

دانشگاه علوم و فنون مازندران

سازه

غیرانتفاعی

2275

دانشگاه یزد

سازه

شبانه

حدود 2275

دانشگاه یاسوج

خاک و پی

روزانه

2300

دانشگاه سمنان

زلزله

شبانه

حدود 2300

دانشگاه سهند تبریز

سازه های دریایی

روزانه

حدود 2300

دانشگاه سیستان و بلوچستان

سازه

شبانه

2360

دانشگاه چمران اهواز

راه و ترابری

شبانه

حدود 2400

دانشگاه سمنان

خاک و پی

شبانه

2417

دانشگاه تهران

محیط زیست

شبانه

2421

دانشگاه کردستان

زلزله ( آموزش محور )

روزانه

2450

دانشگاه قزوین

سازه

شبانه

2457

دانشگاه چمران اهواز

مهندسی آب

روزانه

2460

دانشگاه چمران اهواز

مهندسی آب

روزانه

2495

دانشگاه ارومیه

سازه های هیدرولیکی

شبانه

2632

دانشگاه قزوین

راه و ترابری ( آموزش محور )

شبانه

2638

دانشگاه علم و فرهنگ

زلزله

غیرانتفاعی

2685

دانشگاه قزوین

حمل و نقل

شبانه

2691

دانشگاه سیستان و بلوچستان

سازه

شبانه

2737

دانشگاه قزوین

حمل و نقل

شبانه

2774

دانشگاه علم و فرهنگ

زلزله

غیرانتفاعی

2777

دانشگاه هرمزگان

سازه های دریایی

شبانه

2808

دانشگاه شمال آمل

سازه

غیرانتفاعی

2865

دانشگاه علم و فرهنگ

زلزله

غیرانتفاعی

3080

موسسه آبا آبیک قزوین

سازه

غیرانتفاعی

3126

دانشگاه شریف ( کیش )

سازه

بین الملل

3141

موسسه صدرالمتالهین

زلزله

غیرانتفاعی

 

رتبه

دانشگاه یا موسسه قبولی

گرایش قبولی

دوره قبولی

3198

موسسه اقبال لاهوری مشهد

سازه

غیرانتفاعی

3240

دانشگاه علوم و فنون مازندران

سازه

غیرانتفاعی

3459

دانشگاه پیام نور مرکز تهران

راه و ترابری

پیام نور

3539

موسسه صنعتی مازندران

خاک وپی

غیرانتفاعی

3950

دانشگاه گیلان ( انزلی )

سازه

بین الملل

3994

دانشگاه سیستان و بلوچستان ( چابهار )

سازه

بین الملل

4421

دانشگاه گیلان ( انزلی )

خاک و پی

بین الملل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
درباره ما
نمونه كارنامه دانشگاه ازاد و دولتی عمران کلیه گرایش ها منابع کارشناسی ارشد عمران جزوات و ازمون های امادگی ارشد عمران سوالات ازمون های سراسری و ازاد دانلود مقالات داخلی و خارجی از منابع رایگان
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آرشیو
  آمار سایت
 • کل مطالب : 17
 • کل نظرات : 5
 • افراد آنلاین : 2
 • تعداد اعضا : 4
 • آی پی امروز : 2
 • آی پی دیروز : 1
 • بازدید امروز : 39
 • باردید دیروز : 2
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 67
 • بازدید ماه : 91
 • بازدید سال : 1,107
 • بازدید کلی : 8,710
 • آمار
  /noscript